Matrac Óbuda

Nyitvatartás: H-P: 10-18, Szombat: 10-13
1035 Budapest, Vörösvári út 39-41
Tel.: +36 20 316 9983
[email protected]
0
Ft 0 tétel

Nincsenek termékek a kosárban.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Rugós-Biomatrac Bt adatvédelmi nyilatkozata

Rugós-Biomatrac Bt 1035 Budapest Vörösvári út 39-41

(Rugós-Biomatrac Bt szolgáltató,adatkezelő)

 

 Adatkezelő szempontból  magára nézve kötelezőnek tartja ezen jogi közlemény tartalmát.Kötelezettséget vállal , hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés a jelen szabályzatban a hatályos jogszabályoknak és azok elvárásainak megfelel.

 

A www.matracobuda.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatban az adatvédelmi irányelvek mindig elérhetők.

 

Rugós-Biomatrac Bt fenntartja a jogát arra , hogy a szabályzatát bármikor megváltoztathatja.

Rugós-Biomatrac Bt adatkezelési elvei melyeket saját magával szemben, mint adatkezelő meghatározott és betart. Ezen elvek összhangban vannak a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal.

 • 1992. évi CXIII.törvény a személyes adatok nyilatkozásáról
 • 1995.évi CXIX törvény a kutatási és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről
 • 1998.évi XIX törvény a büntetőeljárásról
 • 2001.évi CVIII törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2003.évi C törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2008.évi XLVIII törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011.évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogáról és az információ szabadságáról
 • 2013.évi V törvény a polgári törvénykönyvről.

 

A Rugós-Biomatrac Bt kijelenti, hogy a kutatási és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.évi CXIX törvény 3.§ -ban foglaltak kapcsán, hogy adatokat csak szolgáltatásnak igénybevétele kapcsán gyűjt, egyéb forrásból nyilvánosságra hozott adatállományból,polgárok személyi adatainak és lakcímének nyílvántartást végző szervtől származó adatokat nem kezel.

 

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított, vagy  közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy.

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

 

 1.  A)   Az adatkezelő szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása , módosítása,figyelemmel kísérése ,az abból származó díjak kiszámlázása valamint a szerződéssel kapcsolatban felmerülő követelések érvényesítése céljából kezelheti a szerződő fél adatait.(Személyi azonosító adatokat,lakcímet).Amennyiben bármely okból nem jön létre szerződés az adatkezelő a szerződni kívánt fél adatait törli.

Az A) pontban megjelöltek alapján az igénybevevő döntése alapján megadható adat: cím,telefonszám, név,e-mail cím.

 1.  B)   A szolgáltatásnyújtás céljából kezelheti azon személyes adatokat melyek a szolgáltatásnyújtás érdekében elengedhetetlenül fontosak. A rendszer működése során fontos rögzítésre kerülő adatok az igénybevevő bejelentkező számítógépének azon adatai ,melyek a szolgáltatás igénybevétele során létrejönnek.Az adatkezelő rendszere a folyamatokat automatikusan rögzíti. Ezeket a rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az igénybevevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül be-és kilépéskor automatikusan rögzíti. A honlap egyes részeinek letöltésekor az adatkezelő rendszere kisméretű adatfájlokat helyez el automatikusan az igénybevevő számítógépén(cookie). Erről az igénybevevő további értesítést kap ezek az adatfile-k a rendszer egyes funkcióinak működéséhez feltétlenül szükségesek.Az adatfile-kal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat az igénybeveő internetes böngészőjének útmutatója alapján. A honlapra történő belépéssel a számítógépnek egyes paramétereiről illetve annak internetes címéről naplófile készül. Az adatok minden esetben csak statisztikai célokat szolgálnak.Az adatkezelő kizárólag a honlap fejlesztéséhez használja fel őket. Az IP cím és naplófile bizonyos esetekben személyes adatnak minősülhet. Ezen adatoknak a felhasználásuk a rendszer működésének biztosítása, illetve a statisztikai szempotból indokolt időtartamig a rendszerben tárolásra kerülnek. Megszűnése esetén, vagy az igénybevevő kérésére az adatkezelő haladéktalanul megsemmisíti.

Ezen adatok azonban az adatkezelő részéről egyéb igénybevevői adatokkal össze nem kapcsolódhatnak.

Más külső szolgáltatókat köztük a Google-t a hirdetők hirdetéseit az internetes webhelyeken jelenítik meg.

Más külső szolgáltatók köztük a Google, cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatta az internetes oldalt, ez alapján jeleníti meg a felhasználónak.

A felhsználók a Google hírdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.A felhsználól számára jelezheti , hogy a NETWORK ADVERTISING INITIATIVE leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják. A Google INC adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és azok letiltásáról a hírdetések személyre szabásáról a www.goole.com/intl/hu/policies/privaci/ads tályékozódhat.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság ,nyomozóhatóság,ügyészség, közigazgatási hatóság szabálysértési hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

A Rugós-Biomatrac Bt hatóság részére, amennyiben a hatóság pontos célt és az adatok pontos körét megjelölte ,személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az adatkezelő a személyes adatokat csak az általa igénybe vett adatfeldolgozó részére továbbítja. A személyes adatokat csak és kizárólag az igénybevevő hozzájárulásával továbbít.

 

Igénybevevő jogai: az igénybevevő kérheti az adatkezelőt

 • személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatai helyesbítését vagy azok zárolását, illetve törlését
 1.  a) az igénybevevő kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad az igénybevevő által kezelt , általa megbízott, adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. Az adatkezelő köteles a kérélem benyújtásától számított legröviddebb idő alatt, max: 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatást adni.A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben még nem nyújtott be kérelmet. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.A már megfizetett költségtérítést vissza kell fizetni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítésez vezet.Megtagadás esetén az adatkezelő közli az igénybevevővel, hogy a megtagadás a törvény mely rendelkezése alapján került sor. Az adatkezelő tájékoztatja az igénybevevőt, mely hatósághoz fordulhat jgorvoslatért. Ez esetben A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bármely elutasított kérelemről az adatkezelő a tárgyévet követő január  31.-ig az adott hatóságot értesíti. B) A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes ,ha az igénybevevő kéri, hiányos vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy azok tárolására a törvényben meghatározott ideje lejárt vagy ha bíróság vagy hatóság elrendelte.
 2. C)  Az adatkezelő zárolhatja az adatokat ha az igénybevevő ezt kéri, vagy ha feltételezhető hogy a törlés sértené az igénybevevő érdekeit. A személyes adatok ezen módú zárolása addig tartható, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.A helyesbítésről, zárolásról, törlésről az igénybevevőt és mindazokat értesíteni kell, akik korábban az adatot adatkezelés céljára továbították. Ezen értesítés mellőzhető, ha az igénybevevő jogos érdekét sérti. Amennyiben az adatkezelő helyesbítés,  törlés vagy zárolás iránti kérelmet nem teljesíti, a kérelem elutasításának pontos okáról a kézhezvételtől számított 30 napon belül közli írásban döntésének pontos okát , ténybeli és jogi indokait, valamint tájékoztatja, hogy melyik bírósághoz vagy hatósághoz fordulhat. Az igénybevevő jogainak megsértése esetén az adatkezelőellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálására Megyei-, Fővárosi Bíróság hatáskörébe tartozik.Az igénybevevő választása szerint a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon is megindítható. Az adatkezelő az igénybevevő adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a másnak okozott kárt köteles megtéríteni.Az adatkezelőt nem terheli felelősség ha bizonyítja , hogy az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy okok idézték elő.

Az adatkezelő elérhetőségei az adatkezelő címére küldött ( Rugós-Biomatrac Bt. 1035 Budapest Vörösvári út 39-41) ajánlott tértivevényes levél , illetve az [email protected] címre küldött nyilatkozat.

 

Rugós-Biomatrac Bt.

         

Hatályba lépés dátuma: 2018.05.25.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]